เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลังปี 4

ข่าว เศษฐกิจ

เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลังปี 4 เตรียมงบฯกว่า 5,000 ล้านบาท

 

ข่าวเศษฐกิจ

 

“จุรินทร์” ชง ครม.เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 4 เตรียมงบฯกว่า 5,000 ล้านบาท ข่าวดี ทูตพาณิชย์ประจำฟิลิปปินส์ รายงานผู้นำเข้าอาหารสัตว์ สนใจจะซื้อมันสำปะหลังไทย

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 4 โดยมีเงื่อนไขเดิมจาก 3 โครงการที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการคู่ขนาน คาดจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,035.3 ล้านบาท พร้อมกันนี้ จะเร่งนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

โดยมีเงื่อนไข คือ ประกันรายได้กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.-1 พ.ย. 66 จ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด งบประมาณ 4,743.5 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนต่างถ้าต้องจ่าย แต่ขณะนี้ยังไม่ต้องจ่าย เพราะราคา 3 บาทกว่า แล้วเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท และที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ 1) ช่วยดอกเบี้ย 3% กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อกู้ไปใช้ในการปลูกมันสำปะหลัง ตั้งงบฯไว้ 41.4 ล้านบาท 2) ช่วยดอกเบี้ยสถาบันเกษตรกรที่เก็บสต๊อกมันสำปะหลังไว้ในช่วงที่มันออกเยอะ จะได้ไม่ทำให้ราคาตก ตั้งงบฯไว้ 15 ล้านบาท

ช่วยดอกเบี้ย 3% ให้กับลานมัน โรงแป้ง หรือโรงงานผลิตเอทานอล ในการนำไปแปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมัน หรือเอทานอล และเก็บสต๊อกไว้ 3-6 เดือน ตั้งวงเงิน 225 ล้านบาท ถ้าจำเป็นจะเพิ่มวงเงินให้อีกในอนาคต งบประมาณรวมกันกับมาตรการคู่ขนาน 291.4 ล้านบาท